Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova -K Ekoškolce krok za krokem

MŠ Haškova -K Ekoškolce krok za krokem

Ekotým naší mateřské školy se sešel ve čtvrtek 22. února 2018 na své druhé schůzce ve třídě Veverka.

Trochu jsme se obávali účasti dětí i rodičů vzhledem k velké nemocnosti. Překvapil nás velký zájem o danou problematiku, potěšilo nás, že rodiče věnovali pozornost informacím z předešlé schůzky a přišli s námi prožít setkání s novými informacemi, společnými prožitky a tvořením. Cílem schůzky bylo seznámení s výsledky analýzy k tématu Odpady. Diskutovali jsme ke zjištěným kladům, zhodnoceny byly nedostatky, pozornost byla věnována jejich nápravě. Závěrem jsme hovořili o oblastech, na které se společně zaměříme při vypracování Plánu činností, kde konkrétně stanovíme aktivity, které k určitému datu  splníme. Bylo velmi příjemné diskutovat s rodiči, slyšet jejich názor na danou problematiku, jejich podněty nás ujistily, že pochopili smysl veškerého konání především pro děti z mateřské školy, ale i pro okolí. Společně jsme hovořili o akcích, které se připravují, plánují v rámci Dne Země, paní učitelka Irena Machová seznámila s pravidelnou akcí sběru papíru. Zástupkyně ředitelky Hana Sobotková seznámila přítomné s návrhem Přírodní zahrady v mateřské škole, s možností dotací při realizaci tohoto projektu. Požádala rodičovskou veřejnost o zapojení při realizaci jednotlivých prvků, vyzdvihla význam spolupráce. Rodiče byli seznámeni s návrhem Ekokodexu – souborem hodnot a pravidel, které jsou návodem pro celou mateřskou školu, jak se chovat k životnímu prostředí. Paní učitelka Miroslava Lacinová, DiS. využila interaktivní tabule s výchovným programem pro děti k zopakování poznatků v oblasti třídění odpadů, jejich zpracování, popřípadě další využití. Prožitkem pro děti i jejich rodiče byla výroba chobotničky z plastové láhve pod vedením paní učitelky Ireny Machové, kde jsme pochopili, že i odpadový materiál přináší užitek. Příjemné setkání jsme zakončili stejně příjemným posezením u dobrého pohoštění, které pro nás připravily paní kuchařky z naší školky a kterým patří velké poděkování. Těšíme se na další setkání Ekotýmu koncem školního roku, kde zhodnotíme vše, co se nám podařilo realizovat. Ale ještě před tím se sejdeme na akcích pořádaných mateřskou školou, na které srdečně zveme již nyní všechny, kteří chtějí přispět k dobrému projektu.