Úvodní stránka   Informace

Informace

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Mateřska škola sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny,

který vychází  z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dále plánují výchovnou a vzdělávací práci dle svých tématických integrovaných bloků, více informací v sekci ŠKOLKY a INFORMACE.

 

Základní informace

Okružní 729/73
591 01, Žďár nad Sázavou

IČ: 71 00 15 65
Bankovní účet: 181 305 902/0300

Kontakt

Tel/fax: 566 623 257
Email: reditelstvi@mszdar.cz

Všechny kontakty

 

V našich mateřských školách pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a cílů dosahujeme díky těmto metodikám.

Vzdělávací program Začít spolu

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ .Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy (opírá se o konstruktivismus, učení Komenského, Montessori, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera…). Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin). Využívá projektového učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).

Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.

Názorná ukázka průběhu vzdělávacího programu „Začít spolu“ v naší mateřské škole. Začít spolu v MŠ

MONTESSORI PEDAGOGIKA – motto „ Pomoz mi, ať to dokážu sám.“

Jedná se o nejrozšířenější alternativní pedagog. systém na světě a je mu zhruba 100 let.

Systém Montessori výchovu chápe jako realizaci svobody dítěte, které má více možností rozvíjet tvořivé síly. Zajišťuje svobodný a spontánní rozvoj dítěte. Přizpůsobuje tempo možnostem dítěte. Poskytuje dětem volnost v upraveném prostředí tak, aby bylo bohaté na aktivity.

Pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují a rozumět řádu věcí kolem sebe. Věnuje se oblastem z praktického života , smyslové výchově, matematice, jazykové výchově, poznávání světa a kosmické výchově. Citáty zakladatelky M.Montessori mluví za vše :

„Vzdělávání je přirozený proces, jehož nositelem je dítě, a nezískává se posloucháním slov, ale experimentováním s prostředím.“

„ Nikdy nepomáhejte dítěti s něčím , v čem má pocit, že to samo zvládne“

„ Dětská žízeň po slovech je v tomto období neuhasitelná a schopnost se učit je neomezená“.