Úvodní stránka   Informace   Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Žádost o přijetí na školní rok 2021/2022 najdete ZDE nebo si vyzvedněte osobně na ředitelství MŠ Žďár nad Sázavou.

Podání žádostí o přijetí proběhne ve dnech 2.5.2021 – 14.5.2021

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby :
1. do datové schránky školy – 7gkk4xw
2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
(NELZE poslat prostý email)
3. poštou na adresu ředitelství (rozhodující je datum podání na poštu)
4. osobním podáním zákonným zástupcem ve škole na adrese
Ředitelství MŠ, Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sáz.

a to ve dnech : 5.5.2021 od 8 do 16 hodin,
                        6.5.2021 od 12 do 16 hodin

Zákonní zástupci dítěte doručí :
– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
– kopii rodného listu dítěte (bude využito k ověření zákon.zástupců dítěte a poté bude
skartován)
– kopii občanského průkazu zákonného zástupce
– kopii očkovacího průkazu dítěte s potvrzením lékaře ZDE
– osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR
kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

Pro případné dotazy můžete volat na tel. 566 623 257 nebo psát na email : reditelstvi@mszdar.cz.

Po přijetí žádosti budete kontaktováni a bude vám přiděleno registrační číslo, které se potom objeví v rozhodnutí o přijetí na hromadném formuláři.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

1. Do MŠ budou přijímány děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní
vzdělávání s místem trvalého bydliště ve Žďáře nad Sázavou (dle § 34a zákon 561/2004
Sb., školský zákon)
2. Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad
Sázavou od nejstaršího k nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2021)
3. Do MŠ budou přijímány děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní
vzdělávání s místem trvalého bydliště mimo Žďár nad Sázavou (§ 34a zákon 561/2004
Sb., školský zákon)
4. Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm mimo Žďár nad
Sázavou od nejstaršího k nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2021), do
naplnění kapacity mateřské školy
5. Do MŠ budou přijímány děti mladší tří let (narozené od 1.1.2019 do 31.8.2019) s trvalým
bydlištěm ve Žďáře nad Sázavou a potvrzením zákon. zástupců o zaměstnání, do
naplnění kapacity mateřské školy
6. Do MŠ budou přijímány děti mladší tří let (narozené od 1.1.2019 do 31.8.2019) s trvalým
bydlištěm mimo Žďár nad Sázavou, s potvrzením zákonných zástupců o zaměstnání, do
naplnění kapacity mateřské školy

Přednostní podmínky :
– Sourozenci již přijatých dětí ve věku 3 až 5 let od nejstaršího k nejmladšímu, (3 roky
dosáhne dítě nejpozději 31.12.2021).
– Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností.

Kritéria pro přijetí byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 9.2.2021.

Výsledky přijímacího řízení:
– do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na všech pracovištích a webu MŠ.

Upozornění:
Od 1.9.2021 zajišťuje MŠ Veselská dietní stravování, dětem s dietou doporučujeme volit tuto MŠ !

Máte zájem zapsat své dítě do třídy Studánka?
Volejte na tel. 605 459 507 nebo pište na email: info@waldorf-zdar.cz.

Dokumenty:
2021 – stanovení termínu zápisu a kritéria přijetí 
2021 – plakát