Úvodní stránka   Z ředitelství   Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017

Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017

Hry v rámci „ Dne otevřených dveří “ se uskuteční na všech zařízeních MŠ ve dnech:
17.3.- 18.3.2016 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod.

V tyto dny srdečně zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře nad Sázavou. Budete mít možnost prohlédnout si s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi, informovat se o zaměření jednotlivých MŠ a jejich výchovně vzdělávacích programech. Zároveň se sepíší iniciály o dítěti a tím se urychlí čekací doba při zápisu do MŠ.

Vlastní „Zápis do mateřské školy“ proběhne na ředitelství mateřské školy ve dnech:
6.4.2016 od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 17.00 hod. a
7.4.2016 od 12.00 – 16.00 hod.

Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Ředitelství MŠ sídlí na Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3, dveře vpravo od hlavního vchodu do mateřské školy Kamarád.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra
– potvrzení o povinném očkování dítěte (očkovací průkaz)
– platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
– rodný list dítěte
– cizinci – doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŚ:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou v souladu s §34 odst. 4, školského zákona.
  2. Věk dětí – přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity MŠ.
  3. Děti mladší 3 let k celodenní docházce zaměstnaných rodičů, narozené nejpozději do prosince 2013

 Zvýhodňující podmínky :

  1. Do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm ve Žďáru nad Sázavou
  2. Sourozenci již přijatých dětí, starší 3 let, s trvalým bydlištěm ve Žďáru nad Sázavou
  3. Děti splňující podmínky povinného očkování podle §50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte).

Výsledky přijímacího řízení:
– do 3 týdnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na všech pracovištích a webu MŠ.