Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – PROJEKTY v MŠ Pastelka

MŠ Santiniho – PROJEKTY v MŠ Pastelka

Naše MŠ se v letošním roce zapojí do dvou projektů, které začnou probíhat od října.

 • Celoroční projekt pro předškolní děti
  SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti v MŠ zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním.

Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Cvičení s dětmi ze třídy MOTÝLEK bude probíhat pravidelně 1x týdně v tělocvičně na ulici Dvorská pod vedením p.uč. Miroslavy Buďové a Marcely Novotné.

Malé BERUŠKY s p.uč. Olgou Mlíkovou se do veselého cvičení zapojí ve 2.pololetí školního roku.

 • Projekt města Žďár nad Sázavou „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“
  Edukativně stimulační skupiny

 Tento projekt hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů  číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které si z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • řeč,myšlení
 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase
 • početní představy

Rozvoj jedné oblasti často podmiňuje rozvoj dalších. Jednotlivá cvičení se vzájemně prolínají. Program je rozvržen do 8 lekcí. Pracuje se ve skupině dětí a s dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekce je motivací, radou, inspirací.

Významná je příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

Tento projekt bude probíhat v MŠ ve třídě Beruška pod vedením p.uč. Miroslavy Buďové
a Olgy Mlíkové.